ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
 • chapter2) 10진수 변환
  PS/etc 2020. 7. 8. 19:54
  public class Q6 {
    public static void main(String[] args) {
      Scanner scanner = new Scanner(System.in);
      int no; // 변환하는 정수
      int cd; // 기수
      int dno; // 변환 뒤의 자릿수
      int retry; // 한 번 더 ?
      char[] cno = new char[32];
  
      System.out.println("10진수를 기수 변환 합니다.");
      do {
        do {
          System.out.println("변환하는 음이 아닌 정수 : ");
          no = scanner.nextInt();
        } while (no < 0);
  
        do {
          System.out.println("어떤 진수로 변환 할까요? (2~36) : ");
          cd = scanner.nextInt();
        } while (cd < 2 || cd > 36);
  
        dno = cardConv(no, cd, cno);
        System.out.println("dno : " + dno);
  
        System.out.println(cd + "진수는 ");
        for (int i = 0; i < dno; i++) {
          System.out.print(cno[i]);
        }
        System.out.println("입니다.");
  
        System.out.print("한번 더 할까요? (1.예 / 0.아니요) : ");
        retry = scanner.nextInt();
      } while (retry == 1);
  
    }
  
    static int cardConv(int x, int r, char[] d) {
      int digits = 0;
      String dchar = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
  
      do {
        d[digits++] = dchar.charAt(x % r);
        x /= r;
      } while (x != 0);
  
      for (int i = 0; i < digits / 2; i++) {
        char temp = d[i];
        d[i] = d[digits - i -1];
        d[digits - i - 1] = temp;
      }
  
      return digits;
    }
  }

   

  - 문제 말을 이해를 잘 못하겠어서 답안봄

  - 이상하게 생각해서 못풀었음

  - 다시 작성 할 수 있을지 모르겠음

  - 한 번 더 생각해봐야할듯

   

  - 저번에 써먹은 배열 반대정렬하는거 사용

  - 자릿수로 배열 출력하는 횟수 지정

   

   

   

  ※참조
  Do it! 자료구조와 함께 배우는 알고리즘 입문

  반응형

  'PS > etc' 카테고리의 다른 글

  chapter2) 그 해의 경과 일 수 구하기  (0) 2020.07.09
  chapter2) 소수 구하기  (0) 2020.07.09
  chapter2) 배열 요소의 합계 구하기  (0) 2020.07.07
  chapter2) 배열 역순 정렬  (0) 2020.07.07
  chapter1) 숫자 피라미드 찍기  (0) 2020.07.07

  댓글 0