kingsubin

chapter2) 10진수 변환 본문

PS/etc

chapter2) 10진수 변환

kingsubin 2020. 7. 8. 19:54
public class Q6 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int no; // 변환하는 정수
    int cd; // 기수
    int dno; // 변환 뒤의 자릿수
    int retry; // 한 번 더 ?
    char[] cno = new char[32];

    System.out.println("10진수를 기수 변환 합니다.");
    do {
      do {
        System.out.println("변환하는 음이 아닌 정수 : ");
        no = scanner.nextInt();
      } while (no < 0);

      do {
        System.out.println("어떤 진수로 변환 할까요? (2~36) : ");
        cd = scanner.nextInt();
      } while (cd < 2 || cd > 36);

      dno = cardConv(no, cd, cno);
      System.out.println("dno : " + dno);

      System.out.println(cd + "진수는 ");
      for (int i = 0; i < dno; i++) {
        System.out.print(cno[i]);
      }
      System.out.println("입니다.");

      System.out.print("한번 더 할까요? (1.예 / 0.아니요) : ");
      retry = scanner.nextInt();
    } while (retry == 1);

  }

  static int cardConv(int x, int r, char[] d) {
    int digits = 0;
    String dchar = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";

    do {
      d[digits++] = dchar.charAt(x % r);
      x /= r;
    } while (x != 0);

    for (int i = 0; i < digits / 2; i++) {
      char temp = d[i];
      d[i] = d[digits - i -1];
      d[digits - i - 1] = temp;
    }

    return digits;
  }
}

 

- 문제 말을 이해를 잘 못하겠어서 답안봄

- 이상하게 생각해서 못풀었음

- 다시 작성 할 수 있을지 모르겠음

- 한 번 더 생각해봐야할듯

 

- 저번에 써먹은 배열 반대정렬하는거 사용

- 자릿수로 배열 출력하는 횟수 지정

 

 

 

※참조
Do it! 자료구조와 함께 배우는 알고리즘 입문

'PS > etc' 카테고리의 다른 글

chapter2) 그 해의 경과 일 수 구하기  (0) 2020.07.09
chapter2) 소수 구하기  (0) 2020.07.09
chapter2) 배열 요소의 합계 구하기  (0) 2020.07.07
chapter2) 배열 역순 정렬  (0) 2020.07.07
chapter1) 숫자 피라미드 찍기  (0) 2020.07.07
0 Comments
댓글쓰기 폼